תקנון תנאי שימוש - בודי בלאנסר פרו

כללי

מערכת "BodyBalancerPro" (להלן "המערכת") פותחה והוקמה ע"י חברת בודי בלאנסר פרו בע"מ, ח.פ. 515637106 (או בשמה הלועזי: Body Balancer Pro ltd) אשר כתובתה הוא רחוב הדסים 32 פרדס חנה ישראל (להלן: "החברה") המערכת משמשת, בין היתר, לכריית מידע והפקת מידע בנוגע לתרופות ותוספי תזונה שונים והשפעתם הידועה על גוף האדם. תנאי השימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל גולש או משתמש, לרבות עסק, גוף ותאגיד ו/או מי מטעמם (להלן: "משתמש") וזאת ביחס לכל שימוש במערכת ו/או באתר החברה, https://bodybalancerpro.com (להלן: "האתר") ומטרתם להסדיר את מערכת היחסים בינך לבין החברה:

אם הנך מתחת לגיל 18 עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו יחד עם הורייך ולקבל את הסכמתם לתנאים להסכמות ולהגבלות הקבועות בהם. אם מי מכם אינו מסכים שתנאים אלה בשלמותם או בחלקם יחייבו אתכם– הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם השימוש באתר. במידה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בעצם גלישתך באתר ו/או שימושך במערכת הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש כפי שיתעדכנו מעת לעת וכן את מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). בעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והינך מסכים להם במלואם.

המערכת נועדה לשימוש פרטי ומסחרי, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהסכם זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח מעודכן של תנאי השימוש, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.

רישום כמנוי

על מנת ליהנות משירותי המערכת עליך להירשם כמנוי. בעת הרישום עליך למסור פרטים מלאים ומדויקים ובכללם שם משתמש וכתובת דוא"ל. האחריות הבלעדית לנכונות הנתונים ו/או עדכונם מוטלת עליך.

בעת הזנת פרטים אישיים למערכת, כגון שם מלא, כתובת או מספר טלפון או כל פרט אחר שתתבקש להזין ע"י המערכת, עליך להשתמש בפרטיו המדויקים של המשתמש. אין להזין פרטים: (א) בדויים או כוזבים; (ב) של אדם אחד במטרה להתחזות לאדם זה; (ג) שם הכפוף לזכויות יוצרים ללא הרשאה מתאימה; (ד) שם פוגעני. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה על פי דין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מי שמסר פרטי זיהוי בדויים או כוזבים כאמור.

יובהר כי, אתה אחראי על אבטחת המידע המצוי על גבי מחשבך ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר או התקן באמצעותו תעשה שימוש במערכת. על ידי שימוש באמצעים מקובלים וסבירים כגון תוכנת "אנטי-וירוס", שימוש בסיסמא להגנה על קבצים ונעילת המכשיר האישי, תוכל למנוע שימוש של צדדים שלישיים במחשבך ו/או במכשיר הסלולארי שלך, ו/או בכל מכשיר או התקן באמצעותו תעשה שימוש לפי העניין.

רישיון שימוש

עם רישומך כמנוי, ובכפוף לתשלום דמי המנוי, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, בלתי עביר ושאינו בלעדי להשתמש במערכת. אין בכך בכדי להעביר אליך כל זכות בתכולת המערכת על רכיביה השונים ו/או בזכות קניינית כלשהי במערכת ו/או במידע בה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה.

כל התוכן, וכל חומר אחר הכלול במערכת מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או זכויות אחרות וכן מתוקף חקיקה ואמנות בינלאומיות. הינך רשאי להשתמש בתוכן רק כמותר ע"פ דין.

כל הזכויות בתוכן המופיע במערכת ו/או באתר אשר מקורו בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. התוכן במערכת נועד לשימושך האישי בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר ו/או מהמערכת לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

השימוש במערכת בהתאם לתנאים ובכפוף לעמידה בהוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו מתייחס לכל שימוש באתר ובמערכת בין אם נעשה באמצעות מחשב, טאבלט, טלפון נייד או בכל אמצעי אחר.

תשלום עבור מנוי ומדיניות ביטולים

התשלום עבור רכישת מנוי באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין או באמצעות תשלום אלקטרוני מאובטח (PayPal). החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר.

ניתן לרכוש מנוי מסוגים שונים לפרקי זמן שונים כפי שמפורט באתר האינטרנט בו מופעלת המערכת. חיוב כרטיס האשראי שלך יתבצע על בסיס שנתי, בתחילת כל שנה מיום העסקה עד לתום תקופת המנוי הנבחרת.

ניתן לבטל בכל עת מנוי שנתי וזאת תוף 45 יום מרגע ההרשמה,  ביטול יעשה אך ורק ע"י משלוח דוא"ל לכתובת support@bodybalancerpro.com בו הנך מודיע לחברה על רצונך בביטול המנוי. בכפוף לקבלת החברה הודעת ביטול על ידך כאמור, ביטול כאמור ייכנס לתוקף החל מתום החודש הקלנדרי בו הודעת לחברה על ביטול המנוי. בעת ביטול מנוי שנתי  החישוב עבור חודשי השימוש יעשה על פי תעריף מנוי חודשי מלא לכל חודש או חלק מחודש. כאמר הנך זכאי לזיכוי יחסי של התשלום ששילמת לאחר הפחתת שווי השימוש בפועל לפי תעריף שימוש חודשי עד וכולל מלוא החודש הקלנדרי בו התקבלה הודעת הביטול. התשלומים העתידיים אשר בוטלו יופיעו באמצעי התשלום בו שילמת עבור המנוי בהתאם לתנאי חברת האשראי הרלוונטית. אנא שים לב כי יתכן והביטול יופיע בחשבונך 30 ימים או יותר לאחר הגשת הביטול. לא ניתן לבטל מנוי יומי או חודשי.

שימושים אסורים

אינך רשאי, בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך, להשתמש באתר ו/או במערכת על תכניה השונים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית, לעקוף את האמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים, או ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון של כל או חלק מהתוכן המופיע במערכת. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה במערכת ו/או באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר החברה או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלו.

אין לנסות לפגוע או לשבש את פעילות האתר ו/או המערכת או לפגום בזמינותם בשום אמצעי טכנולוגי, פיסי או אחר.

להציג תוכן מתוך המערכת בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג תוכן המופיע במערכת ו/או באתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי ו/או המחסירים דבר כלשהוא.

יובהר כי, אי עמידה בכל אחת מהמגבלות והוראות סעיף זה עלולה להוביל למניעת גישה ושימוש במערכת ואף לחשיפתך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.

קניין רוחני

הקניין הרוחני במערכת ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות במערכת, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול במערכת, לרבות זכויות היוצרים בתכנים ובמידע המופיעים במערכת, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי.

זמינות ופונקציונאליות המערכת תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטת החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של החברה או צדדים שלישיים אחרים. החברה לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה, ככל שעשתה מאמץ סביר למנוע אותם. יתרה מזו, הינך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת מצויה בהליכי פיתוח ולכן לא תבוא בכל טענה שהיא הנוגעת למערכת על כל הכרוך והמשתמע מכך.

שינויים הפסקת שירות ושונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע מעת לעת שינויים במערכת, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. המשך שימושך במערכת יעיד על הסכמתך לכך.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

החברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש בלתי מורשה של צד ג' במערכת באמצעות הפרטים שמסרת לחברה. במידע ותבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות פרטיך.

בכל מקרה שבו אתה או מי מטעמך תפר/ו את ההוראות והתנאים שבתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לחסום, להפסיק השימוש שלך במערכת, בהתאם להחלטת החברה, ובלא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך.

המידע המוצג במערכת

המערכת, ובכלל זה התכנים והמידע המופיעים בה וכל קישור לאתר אחר המופיע בה, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות ו/או אחריות מצד החברה. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ולכן אין להסתמך עליהם לצורך קבלת החלטות רפואיות, אלא לקבל ייעוץ מקצועי המותאם לנסיבותיך האישיות. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. תשומת לבך מופנית לעובדה כי במקרים רבים, השתהות בקבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.

אין באמור במערכת ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התכנים, התוכנה, הפריטים, הקישורים והגרפיקה הנלווית למערכת למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיה, מגבלותיה או התאמת המערכת לצרכיך ודרישותיך. כל שימוש במערכת או הסתמכות על תכניה נעשית על אחריותך הבלעדית והמלאה, ולא תהיה לך כל תביעה דרישה או טענה כלפי החברה, הכותבים ו/או היועצים המשתתפים בעריכת המערכת.

הודעות

החברה מעוניינת, לשלוח לך הודעות אלקטרוניות, מעת לעת, בקשר לשירותיה, למידע אשר מסרת לחברה ולהצעות שיהיו לה עבורך. אם סימנת הסכמה לקבל דיוור מאיתנו בעת הרישום, אתה מסכים בזאת כי כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של המערכת ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות הדין. אנו עשויים לשלוח אלייך דואר אלקטרוני או הודעות טקסט עם הצעות פרסומיות, מבצעים וכד'. ניתן לבקש להסיר עצמך מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על קישור ההסרה המצורף לדואר האלקטרוני.

בעת שימוש במערכת ו/או בעת הליך ההרשמה למערכת, ייתכן ויחייב שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או התראות או הודעות פנימיות, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. הסכמה לתנאי שימוש אלו, הינה גם הסכמה לשימוש במערכת המסרונים שבמכשיר על מנת לשלוח הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

סמכות שיפוט והדין החל

תקנון זה וכל עניין הנובע ממנו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור ו/או הנובע משימוש באתר ו/או במערכת